4 отзыва
"All&Company" издательско-книготорговая компания
+7(727) 978-95-22
+77279789522

Издания "Аll&Company"

В октябре 2017 года  "Аll&Company" вышла в свет книга:

Домбыраға арналған хрестоматия/ Ғ.Әдепқали. – Алматы: All&Company 2017. – 150 б.

Жинаққа домбыраға фортепиано сүйемелімен лайықталған орыс халық әндері, шетел композиторларының концерттік және емтихан, конкурстарда орындалатын күрделі шығармалары енген. Жинақ музыкалық білім беру саласындағы оқу орындарының барлық деңгейіне арналған. Болашақ күйші - домбырашының жан-жақты ӛсіп, сауатты әрі білікті маман атанып, ӛрелі дүниетаным иесі болуы үшін, жалпы домбыра тарту ӛнерінің ілгері дамып ӛрістеуі үшін бұл жинақтың алар орны ерекше.

В январе 2017 года  "Аll&Company" вышла в свет книга:

Перспективы промышленного применения нанотехнологий в недропользовании:       Монография/ А.А. Абишев, А.Е. Воробьев. – Алматы: All&Company, 2017. – 320 с.

В монографии рассматриваются горно-технологические факторы эффективности про-
изводства на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), обеспечивающие
возможность снижения издержек за счет применения наукоемких технических решений –
нанотехнологий.
Представлены основные составляющие науки о наноматериалах и нанотехнологиях;
фундаментальные исследования свойств различных материалов на наномасштабном уров-
не, развитие нанотехнологий для целенаправленного создания наноматериалов для поиска
и использования природных объектов с наноструктурными элементами, создание готовых
изделий с использованием наноматериалов и интеграция наноматериалов и нанотехнологий
в различные отрасли промышленности и науки; развитие средств и методов исследования
структуры и свойств наноматериалов, а также методов контроля и аттестации изделий и по-
луфабрикатов для нанотехнологий. Разработанные технологии позволят эффективно приме-
нять их в промышленных масштабах в недропользовании.
Монография представляет научный интерес и рекомендована широкому кругу читате-
лей, которых интересуют вопросы разработки современных технологий и новых материалов,
студентам, магистрантам, аспирантам и докторантам технических специальностей, по на-
правлениям нефтегазовое дело и переработка нефти.

В сентябре 2016 года  "Аll&Company" вышла в свет книга:

Қобыз өнері :  Музыка оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне арналған оқу құралы/ Базархан Қосбасаров. - Алматы, Аll&Company,  2016.  - 224  бет.

Автор өзінің көп жылғы  ұстаздық және қобызшы ретінде жинақтаған тәжірибесін осы кітап арқылы беріп отыр. Қобыз үйрену қыр-сыры, оған берілетін әдістемелік кеңестер, оң қол мен сол қол саусақтарының аспапқа қалыптасуы, саз сарынына лайықты үннің шығуы, қобыздың ұлттық нақышы мен жалпы табиғаты жайында лайықты дәріс беріледі, сондай-ақ кітаптан қобыз өнерінің ірі өкілдері туралы мол деректер табасыз.

Оқу құралында халық күйлері, халық композиторларының шығармалары мен Қазақстан композиторларының қобыз күйлері дәстүрінде жазылған бірқатар еңбектері еніп отыр.

Кітап музыка оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, жалпы өнер сүйер қауымға арналады.

 

 

 В 2015 году в издательстве  "Аll&Company" вышли в свет:

1. Дәстүрлi өнердің алтын ұясы/ К.С. Сахарбаева,  Б.А. Ысқақов.                   Алматы:  All&Company 2015. – 96 б.

Бұл еңбекте дәстүрлі музыка өнерінің қарашаңырағы –  Халық музыкасы факультеті ұстаздарының 70 жыл мерзіміндегі музыкалық білім, орындаушылық өнер, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеушілік салаларында атқарған игілікті табыстарына қысқаша шолу жасалынды. Жинақ музыка саласындағы мамандарға, жалпы оқырман қауымға арналады.

 

2. Домбыра-прима үйрену мектебі/ Хамзаұлы Ө., Басықара Е.          Алматы: All&Company 2015. – 305 б.      

Бұл еңбек авторлардың көптеген жылдар бойы жинақтаған орындаушылық және ұстаздық тәжірибелерінің жемісі. Оқулық республиканың музыка мектептері мен колледждеріне, сол сияқты жоғарғы оқу орындарына оқу құралы ретінде ұсынылады және ұстаздардың, оқушылар мен студенттердің, жалпы музыкант-орындаушылардың сұраныстарына толық жауап бере алады деген үміттеміз.                    

                                           Фортепиано партиясын редакциялағандар Жанұзақова С.Т., Усачева И.А.

3. Қылқобыз бен фортепианоға лайықталған шығармалар. Музыка оқу  орындарының оқытушылары мен студенттеріне арналған оқу құралы/Б.Ә.Қосбасаров. Алматы: All&Company 2015. – 170 б. Вкладыш "Жеке партиялары" 70 б.

 Автор өзінің көп жылдық ұстаздық тәжрибесінде жинақтаған шығармаларының біразын осы кітап арқылы беріп отыр. Бұл жинаққа қазақтың халық әндері, күйлері, Қазақстан композиторларының шығармалары мен бірге қылқобыз табиғатына жақын келетін шетел композиторларының шығармалары енген. Кітап музыка оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, жалпы өнер сүйер қауымға арналады.

 
 

4.  Домбыраға арналған шығармалар / Садықов С.Б.,   Жұмағалиева А. М.  Алматы: All&Company 2015. – 107 б.                     

  Бұл жинаққа домбырада фортепиано сүйемелдеуімен орындауға арнайы лайықталып жазылған шығармалар енгізілген. Мұндай шығармалар бүгінгі таңда домбыра өнерінде қалыптасқан дәстүр. Музыкалық оқу орындары мен оркестрлерде, сайыстарда жиі орындалып жүрген, музыка мамандарының сарабынан өткен таңдаулы шығармалар топтастырылған.